dnes je 6.8.2020

Input:

Účtovanie na finančných účtoch

17.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2.3.1 Účtovanie na finančných účtoch

Ing. Jana Vršková; Ing. Ivana Glazelová

Účtovanie peňažnej hotovosti v pokladnici – účet 211 - Pokladnica

Účtovné prípady   MD   D   
Vklad zakladateľa v hotovosti pri vzniku spoločenstva    211   411   
Prevod začiatočného zostatku pri otváraní účtovných kníh    211   701   
Výber hotovosti z banky - príjem do pokladnice   211   261   
Prijatá úhrada pohľadávky v hotovosti   211   311,315, 335,378   
Tržby v hotovosti za predaj služieb – prijaté nájomné za nebytový priestor alebo plochu   211   602   
Tržby v hotovosti za predaný dlhodobý nehmotný majetok alebo dlhodobý hmotný majetok   211   651   
Tržby v hotovosti za predaný materiál   211   654   
Výnosy z prenájmu majetku prijaté v hotovosti   211   658   
Nákup materiálu pri účtovaní zásob spôsobom B   501   211   
Nákup cenín - poštové známky, telefónne karty, diaľničné známky   213   211   
Prevod peňažných prostriedkov z pokladnice do banky   261   211   
Poskytnutý prevádzkový preddavok dodávateľovi v hotovosti   314   211   
Oprava hradená v hotovosti   511   211   
Cestovné náhrady hradené zamestnancovi   512   211   
Úhrada za pohostenie   513   211   
Inventarizačné rozdiely    
- prebytok pokladničnej hotovosti   211   649   
- schodok zavinený krádežou pokladničnej hotovosti   548   211   
- schodok predpísaný zamestnancovi   335   211   
- schodok predpísaný inej osobe   378   211   

Účtovanie cenín – účet 213 - Ceniny

Účtovné prípady   MD   D   
Prevod začiatočného zostatku pri otváraní účtovných kníh    213   701   
Nákup cenín - kariet, známok, diaľničných známok   
- v hotovosti   213   211   
- z bankového účtu   213   221   
Spotreba cenín         
- cestovné lístky   512   213   
- poštové známky, telefónne karty   518   213   
Odovzdanie cenín pracovníkom na použitie   335,378   213   
- vyúčtovanie v prípade telefónnych kariet   518   335,378   
Vrátenie nespotrebovaných cenín   213   335,378   
Inventarizačné rozdiely          
- prebytok cenín   213   649   
- schodok zavinený krádežou cenín   548   213   
- schodok predpísaný zamestnancovi   335   213   
- schodok predpísaný inej osobe   378   213   
Prevod konečného zostatku pri uzavieraní účtovných kníh   702   213   

Účtovanie na bankových účtoch – účet 221 – Bankové účty

Účtovné prípady   MD   D   
Vklad zakladateľov vo forme peňažných prostriedkov pri vzniku spoločenstva   221   411   
Prevod začiatočného zostatku pri otváraní účtovných kníh    221   701   
Úhrada faktúry vyhotovenej spoločenstvom    221   311   
Prijaté príspevky, ak je účtovaný predpis   221   315   
Prijatý krátkodobý preddavok   221   324   
Prijatá náhrada škody od poisťovne   221   378   
Pripísané úroky v banke          
- príjem úrokov   221   644   
- daň z úrokov   591   221   
Prijatý dlhodobý bankový úver   221   461   
Prijatá dlhodobá pôžička od právnickej osoby inej ako banky   221   479   
Výber hotovosti z bežného účtu - výpis z banky   261   221   
Poskytnutý prevádzkový preddavok   314   221   
Úhrada faktúry od dodávateľa   321   221   
Výplata miezd, odmien zamestnancom   331   221   
Úhrada ostatných záväzkov voči zamestnancom   333   221   
Vrátenie nevyčerpaného prevádzkového preddavku   324   221   
Úhrada dobropisu   325   221   
Úhrada záväzkov voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam   336   221   
Odvod dane z príjmu za účtovnú jednotku   341   221   
Odvod dane z príjmu za zamestnancov   342   221   
Úhrada ostatných daní a poplatkov   345   221   
Úhrada záväzkov voči colnému orgánu   379   221   
Úhrada nájomného plateného vopred   381   221   
Predplatné na budúce účtovné obdobie   381   221   
Poistné, poplatky peňažného styku a podobne   549   221   
Splátka    
- krátkodobého bankového úveru – istiny   231   221   
- dlhodobého bankového úveru   461   221   
- úrokov   544   221   
Prevod konečného zostatku pri uzavieraní účtovných kníh   702   221   

Účtovanie krátkodobých bankových úverov – účet 231 – Krátkodobé bankové úvery

Účtovné prípady   MD   D   
Prevod začiatočného zostatku pri otváraní účtovných kníh    701   231   
Úver od banky prijatím peňažných prostriedkov na bankový účet         
- úverová zmluva   261   231   
- príjem peňazí na účet   221   261   
- úhrada dodávateľskej faktúry   321   221   
Úver od banky otvorením úverového rámca keď banka uhrádza predložené faktúry   321   231   
Splácanie úrokov z úveru   544   221   
Splácanie istiny   231   221   
Poskytnutie prevádzkového preddavku z úveru   314   231   
Prevod konečného zostatku pri uzavieraní účtovných kníh   231   702   

Účtovanie finančnej pôžičky od právnickej osoby – účet 249 – Ostatné krátkodobé finančné výpomoci

Účtovné prípady   MD   D   
Prevod začiatočného zostatku pri otváraní účtovných kníh    701   249   
Prijatie krátkodobej finančnej výpomoci v hotovosti   211   249   
Prijatie krátkodobej finančnej výpomoci na bankový účet   221   249   
Splatenie krátkodobej finančnej výpomoci v hotovosti   249   211   
Splatenie krátkodobej finančnej výpomoci úhradou z bankového účtu   249   221   
Úhrada úrokov v hotovosti   544   211   
Úhrada úrokov z bankového účtu   544   221   
Prevod konečného zostatku pri uzavieraní účtovných kníh   249   702   

Účtovanie prevodov medzi bankovými účtami a prevodov medzi pokladnicou a bankovými účtami - účet 261 – Peniaze na ceste

Účtovné prípady   MD   D   
Prevod začiatočného zostatku pri otváraní účtovných kníh    261   701   
Výber peňazí z bankového účtu na účel vloženia do pokladnice – výber z účtu (výpis z bankového účtu)
- príjem peňazí do pokladnice - PPD   
261
211   
221
261   
Výber peňazí z pokladnice na účel ich uloženia do banky – výber z pokladnice – VPD
- príjem na bankový účet (výpis z bankového účtu)   
261

221   
211

261   
Prevod medzi bežným účtom a účtom fondu prevádzky, údržby a opráv (výpisy z bankových účtov)   
– úbytok peňazí z bežného účtu
- príjem peňazí na účte fondu    
261
221(AU)   
221 (AU)
261   
Prevod medzi úverovým účtom a bežným účtom (výpisy z účtov)   
- poskytnutie úveru spoločenstvu
- príjem peňazí na bankový účet   
261
221   
231
261   
Prevod medzi bežným účtom a úverovým účtom (výpisy z účtov)   
- úbytok peňazí
- úhrada splátky úveru   
261
231   
221
261   
Prevod konečného zostatku pri uzavieraní účtovných kníh   702   261