dnes je 29.1.2022

Input:

Spôsoby nakladania s majetkom štátu, obcí a vyšších územných celkov z pohľadu účtovníctva

4.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6 Spôsoby nakladania s majetkom štátu, obcí a vyšších územných celkov z pohľadu účtovníctva

Ing. Ladislav Zakhar ; Ing. Peter Ivánek; Mgr. Jozef Sýkora ; MBA

Každá účtovná jednotka na to, aby mohla zabezpečovať, plniť svoje úlohy a dosahovať stanovené ciele, potrebuje disponovať určitým majetkom.

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov definuje v § 2 ods. 4 majetok ako tie aktíva účtovnej jednotky, ktoré:

  • sú výsledkom minulých udalostí,

  • sa dajú spoľahlivo oceniť,

  • sa vykazujú v súvahe alebo vo výkaze o majetku a záväzkoch,

  • je takmer isté, že v budúcnosti zvýšia ekonomické úžitky účtovnej jednotky, pričom ekonomickým úžitkom sa podľa zákona o účtovníctve rozumie možnosť priamo alebo nepriamo prispieť k tokom peňažných prostriedkov a ekvivalentov peňažných prostriedkov.