dnes je 29.7.2021

Input:

Spôsoby nakladania s majetkom štátu, obcí a vyšších územných celkov z pohľadu účtovníctva

15.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6 Spôsoby nakladania s majetkom štátu, obcí a vyšších územných celkov z pohľadu účtovníctva

Ing. Ladislav Zakhar

Ing. Peter Ivánek; Mgr. Jozef Sýkora

MBA

Každá účtovná jednotka na to, aby mohla zabezpečovať, plniť svoje úlohy a dosahovať stanovené ciele, potrebuje disponovať určitým majetkom.

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov definuje v § 2 ods. 4 majetok ako tie aktíva účtovnej jednotky, ktoré:

 • sú výsledkom minulých udalostí,

 • sa dajú spoľahlivo oceniť,

 • sa vykazujú v súvahe alebo vo výkaze o majetku a záväzkoch,

 • je takmer isté, že v budúcnosti zvýšia ekonomické úžitky účtovnej jednotky, pričom ekonomickým úžitkom sa podľa zákona o účtovníctve rozumie možnosť priamo alebo nepriamo prispieť k tokom peňažných prostriedkov a ekvivalentov peňažných prostriedkov.

Podstatnou zložkou majetku v účtovných jednotkách je dlhodobý majetok, či už dlhodobý hmotný majetok, alebo dlhodobý nehmotný majetok.

Dlhodobý hmotný majetok je bližšie špecifikovaný v zákone 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Za dlhodobý hmotný majetok sa považujú:

 • samostatné hnuteľné veci, prípadne súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, vstupná cena je vyššia ako 1 700 € a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako 1 rok,

 • budovy a iné stavby okrem prevádzkových banských diel, drobných stavieb na lesnej pôde slúžiacich na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva,

 • pestovateľské celky trvalých porastov v s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky,

 • zvieratá uvedené v prílohe zákona o dani z príjmov,

 • iný majetok, ktorým sú otvárky nových lomov, pieskovní, hlinísk, skládok odpadov, ak nie sú súčasťou vstupnej alebo zostatkovej ceny, technické rekultivácie, technické zhodnotenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky vyššie ako 1 700 €, technické zhodnotenie prenajatého majetku vyššie ako 1 700 € vykonané a odpisované nájomcom, technické zhodnotenie plne odpísaného hmotného majetku vyššie ako 1 700 € a technické zhodnotenie hmotného majetku obstarávaného formou finančného prenájmu.

Nehmotným majetkom sa podľa zákona o dani z príjmov rozumejú:

 • práva priemyselného vlastníctva,

 • autorské práva alebo práva príbuzné autorským právam vrátane počítačových programov a databáz,

 • projekty,

 • výrobné a technologické postupy,

 • utajované informácie,

 • lesné hospodárske plány,

 • technické a hospodársky využiteľné znalosti.

Vstupná cena nehmotného majetku je vyššia ako 2 400 € a prevádzkovo-technické funkcie alebo použiteľnosť tohto majetku je dlhšia ako jeden rok. Ďalšou podmienkou je že tento majetok je obstaraný odplatne alebo je vytvorený vlastnou činnosťou s cieľom obchodovať s nimi.

V podmienkach štátnej správy a samosprávy je hospodárenie s prostriedkami a nakladanie s majetkom upravené príslušnou legislatívou:

 • zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 • zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov,

 • zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 • zákon č. 138/1991 Zb.. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

 • zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

V zmysle vyššie uvedenej legislatívy sú rozpočtové a príspevkové organizácie štátu, obcí a vyšších územných celkov povinné vynakladať prostriedky hospodárne, efektívne, účinne, v súlade s určeným účelom a stanoveným a určeným spôsobom.

Základný rozdiel medzi súkromným sektorom a verejným sektorom pri nakladaní s majetkom spočíva v tom, že podnikateľ má k nadobudnutému majetku vlastnícky vzťah, kým v prípade štátnej správy je vlastníkom majetku štátu Slovenská republika a štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie sú správcami majetku štátu, prostredníctvom ktorých Slovenská republika nakladá s majetkom.

Vlastníkom obecného majetku je príslušná obec, vlastníkom majetku vyššieho územného celku je vyšší územný celok a nakladanie s majetkom realizuje obec a vyšší územný celok prostredníctvom rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií, zriadených obcou a vyšším územným celkom. V praxi to znamená, že pri pohybe majetku v rámci štátnej správy nedochádza k zmene vlastníka, ale k zmene správcu majetku. Obdobne to platí pre územnú samosprávu, ak ide o pohyb majetku v rámci konsolidovaného celku obce, resp. vyššieho územného celku. Podľa§ 22 ods. 5 Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov (ďalej Postupy účtovania) sa dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo pri prevode správy oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve. Ak túto cenu nie je možné zistiť, ocení sa majetok reálnou hodnotou, čiže cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.

Podľa § 3 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov je správca oprávnený a povinný majetok štátu užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním, nakladať s ním podľa tohto zákona a udržiavať ho v riadnom stave. V prípade, že majetok neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním, takýto majetok sa považuje za prebytočný a správca prebytočného majetku je povinný s ním naložiť bezodkladne spôsobom, ktorý ustanovuje vyššie uvedený zákon. Ak majetok štátu prechodne neslúži správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, pokladá sa takýto majetok za dočasne prebytočný majetok a správca majetku je takisto povinný s nám naložiť bezodkladne a v súlade s platnou legislatívou.

Vhodným momentom na zistenie skutočného stavu majetku je obdobie inventarizácie, kedy účtovná jednotka zisťuje, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Ak inventarizačná komisia pri vykonaní inventúry zistí, že určitý majetok sa dočasne alebo trvalo nevyužíva, môže uviesť túto skutočnosť v inventarizačnom zápise a súčasne navrhnúť spôsob naloženia s prebytočným majetkom tak, aby bol v súlade so zákonom o správe majetku štátu a so zákonom o majetku obcí. V prípade zistenia prebytočnosti alebo dočasnej prebytočnosti majetku štátu vydá správca majetku rozhodnutie o prebytočnosti majetku, ktoré musí mať písomnú formu a musí obsahovať označenie prebytočnosti majetku štátu a jeho identifikačné údaje.

Zákon o správe majetku štátu upravuje viacero spôsobov nakladania s prebytočným majetkom štátu v závislosti od toho, či sa jedná o trvalo prebytočný majetok alebo dočasne prebytočný majetok. V kapitole je postupne uvedené účtovanie jednotlivých spôsobov nakladania s majetkom štátu, ako aj účtovanie majetku obcí a vyšších územných celkov.

Nakladaniesmajetkom štátu s príkladmi účtovania v podmienkach štátnej správy

V zmysle zákona o správe majetku štátu je možné s prebytočným majetkom naložiť nasledovnými spôsobmi:

 • prevod správy

 • prevod vlastníctva

 • zámena

Ak správca majetku rozhodne o dočasnej prebytočnosti majetku štátu, môže využiť tieto možnosti nakladania s majetkom štátu:

 • nájom

 • výpožička

Prevod správy majetku

Podľa§ 8 ods. 1 zákona o správe majetku štátu je správca povinný ponúknuť prebytočný majetok štátu v ponukovom konaní štátnym rozpočtovým organizáciám a štátnym príspevkovým organizáciám na území ktorého sa prebytočný majetok nachádza a za podmienky, že tieto organizácie vedia ponúkaný majetok účelne využiť na plnenie svojich úloh. Ponuka musí mať písomnú formu. V prípade, že žiadna z oslovených štátnych rozpočtových organizácií a štátnych príspevkových organizácií neprejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, správca je povinný vykonať osobitné ponukové konanie, alebo elektronickú aukciu. Na ponukové konanie sa vzťahujú určité výnimky, ktoré sú upravené v zákone o správe majetku štátu.

Pokiaľ štátna rozpočtová organizácia alebo štátna príspevková organizácia prejaví záujem o ponúkaný prebytočný majetok, vykoná sa prevod správy majetku formou zmluvy o prevode správy majetku. Zmluva musí mať podľa zákona písomnú formu a musí obsahovať identifikačné údaje pôvodného správcu majetku štátu, nového správcu majetku štátu, účel využitia predmetu prevodu, predmet prevodu a deň prevodu. Ak je prevod správy odplatný, určí sa v zmluve aj dojednaná cena.

Prevod správy nehnuteľného majetku štátu v podmienkach štátnych rozpočtových organizácií je však bezodplatný. Správcovia majetku štátu, ktorými sú štátne fondy, verejnoprávne inštitúcie (ak na základe zákona spravujú majetok štátu) a iné právnické osoby, ktoré na základe zákona spravujú majetok štátu môžu nadobudnúť do správy nehnuteľný majetok štátu iba v osobitnom ponukovom konaní najmenej za primeranú cenu. Hnuteľný majetok štátu uvedení správcovia nadobúdajú do správy iba odplatne.

Na nasledujúcich príkladoch si ukážeme účtovanie bezodplatného prevodu správy majetku štátu v rôznych alternatívach.

Bezodplatný prevod správy majetku štátu v podmienkach ústrednej správy

Ako už z názvu prevodu vyplýva, prevedie sa správa majetku bez odplaty, to znamená, že sa neuskutoční žiadny predaj ani nákup majetku, iba sa odúčtuje majetok v účtovníctve pôvodného správcu a nový správca si zaúčtuje účtovné prípady, súvisiace s prijatím prevodu správy. Pri bezodplatnom prevode sa nemení cena majetku, nakoľko podľa § 22 ods. 5 postupov účtovania sa dlhodobý majetok štátu nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo pri prevode správy ocení cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve. V prípade, že túto cenu nie je možné zistiť, ocení sa reálnou hodnotou. Ak sa jedná o odpisovaný dlhodobý majetok, nový správca pokračuje ďalej v odpisovaní podľa § 28 ods. 4 zákona o účtovníctve.

Najjednoduchšou situáciou z pohľadu účtovníctva je prevod správy majetku štátu medzi štátnymi rozpočtovými alebo štátnymi príspevkovými organizáciami toho istého zriaďovateľa.


Rozpočtová organizácia A obstarala z kapitálového transferu počítač, ktorý využívala a v súlade s platnou legislatívou odpisovala. Zriaďovateľ rozhodol po druhom roku používania o prevode správy majetku a počítač rozpočtová organizácia A previedla do správy rozpočtovej organizácie B, pričom obidve majú spoločného zriaďovateľa.

K dispozícii máme nasledovné informácie:

 

 

Názov dlhodobého majetku:

 

 

osobný počítač

 

 

(účet 022)

 

 

Obstarávacia cena dlhodobého majetku:

 

 

1 800 €

 

 

Doba odpisovania:

 

 

4 roky

 

 

Ročný odpis:

 

 

450 €

 

 

Zostatková cena po druhom roku odpisovania:

 

 

900 €

 

 


Účtovné prípady v rozpočtovej organizácii A počas 1. roku užívania:

 

 

 

 

Popis účtovného prípadu

 

 

Suma

 

 

MD

 

 

D

 

 

Obstaranie počítača

 

 

1 800

 

 

042

 

 

321

 

 

Úhrada faktúry – kapitálový transfer

 

 

1 800

 

 

321

 

 

225

 

 

Zaúčtovanie použitia rozpočtových prostriedkov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami

 

 

1 800

 

 

352

 

 

353

 

 

Zaradenie počítača do užívania

 

 

1 800

 

 

022

 

 

042

 

 

Odpisovanie dlhodobého majetku za prvý rok používania

 

 

450

 

 

551

 

 

082

 

 

Zúčtovanie kapitálového transferu do výnosovo vecnej a časovej súvislosti s odpismi

 

 

450

 

 

353

 

 

682

 

 

K 31.12. zúčtovanie účtu 225

 

 

1 800

 

 

225

 

 

352

 

 


Účtovné prípady v rozpočtovej organizácii A počas 2. roku užívania:

 

 

 

 

Popis účtovného prípadu

 

 

Suma

 

 

MD

 

 

D

 

 

Odpisovanie dlhodobého majetku za prvý rok používania

 

 

450

 

 

551

 

 

082

 

 

Zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi

 

 

450

 

 

353

 

 

682

 

 

Po 2. roku užívania rozpočtová organizácia A uskutočnila bezodplatný prevod správy majetku (počítača) do správy rozpočtovej organizácie B.


Účtovanie po 2. roku užívania u pôvodného správcu – rozpočtová organizácia A

 

 

 

 

Popis účtovného prípadu

 

 

Suma

 

 

MD

 

 

D

 

 

Doúčtovanie zostatkovej ceny počítača

 

 

900

 

 

353

 

 

082

 

 

Vyradenie počítača v obstarávacej cene

 

 

1 800

 

 

082

 

 

022

 

 


Účtovanie u nového správcu – rozpočtová organizácia B

 

 

 

 

Popis účtovného prípadu

 

 

Suma

 

 

MD

 

 

D

 

 

Zaradenie počítača v obstarávacej cene

 

 

1 800

 

 

022

 

 

-

 

 

Zaúčtovanie oprávok k dlhodobému majetku (2 roky, t. j. 2x ročný odpis)

 

 

900

 

 

-

 

 

082

 

 

Zaúčtovanie vzťahu k zriaďovateľovi (zostávajúca časť záväzku z kapitálového transferu)

 

 

900

 

 

-

 

 

353

 

 

Zaúčtovanie ročných odpisov (odpisový pán zostal pôvodný)

 

 

450

 

 

551

 

 

082

 

 

Zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi

 

 

450

 

 

353

 

 

682

 

 

Predpokladajme, že zriaďovateľ pre potreby sledovania zúčtovacích vzťahov voči podriadeným rozpočtovým organizáciám využil ustanovenia § 5 ods. 1 postupov účtovania a vytvoril si analytické účty k syntetickému účtu 356 – Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku. Z dôvodu prevodu správy majetku štátu bude musieť zriaďovateľ zaúčtovať zúčtovacie vzťahy voči podriadeným rozpočtovým organizáciám a preúčtovať pohľadávku na účte 356 medzi analytickými účtami. V prípade, že účtovná jednotka nemá vytvorené analytické účty, ale vedie analytickú evidenciu, vykoná príslušné zmeny, vyplývajúce z prevodu správy majetku iba v analytickej evidencii.

V účtovníctve zriaďovateľa sa prevod správy majetku štátu premietne nasledovne:

rok užívania počítača rozpočtovou organizáciou A


 

 

 

 

Popis účtovného prípadu

 

 

Suma

 

 

MD

 

 

D

 

 

Zaúčtovanie zúčtovacieho vzťahu z kapitálového transferu voči rozpočtovej organizácii A

 

 

1 800

 

 

356A

 

 

353

 

 

Zúčtovanie kapitálového transferu vo výške odpisov

 

 

450

 

 

353

 

 

356A

 

 

rok užívania počítača rozpočtovou organizáciou A


 

 

 

 

Popis účtovného prípadu

 

 

Suma

 

 

MD

 

 

D

 

 

Zúčtovanie kapitálového transferu vo výške odpisov

 

 

450

 

 

353

 

 

356A

 

 

Účtovanie po 2. Roku užívania rozpočtovou organizáciou A – prevod správy do rozpočtovej organizácie B


 

 

 

 

Popis účtovného prípadu

 

 

Suma

 

 

MD

 

 

D

 

 

Prevod správy majetku medzi rozpočtovými organizáciami – preúčtovanie medzi analytickými účtami

 

 

900

 

 

356B

 

 

356A

 

 

Zúčtovanie kapitálového transferu vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi (odpisy v RO B)

 

 

450

 

 

353

 

 

356B

 

 

V ďalšom príklade uvedieme účtovanie bezodplatného prevodu správy majetku medzi štátnou rozpočtovou organizáciou a štátnou príspevkovou organizáciou.


Štátna rozpočtová organizácia A obstarala z kapitálového transferu osobné motorové vozidlo. Motorové vozidlo používala 1 rok a po prvom roku používania rozhodol zriaďovateľ o prevode správy do správy štátnej príspevkovej organizácie C. Účtovné jednotky opäť ako v prvom príklade majú spoločného zriaďovateľa. V momente prevodu správy majetku zostali v nádrži pohonné hmoty vo výške 20 €. Prevod správy osobného motorového vozidla bude síce bezodplatný, ale pohonné hmoty poskytne odovzdávajúca účtovná jednotka preberajúcej účtovnej jednotke za odplatu.

K dispozícii máme nasledovné informácie:

 

 

Názov dlhodobého majetku:

 

 

osobné motorové vozidlo

 

 

(účet 023)

 

 

Obstarávacia cena dlhodobého majetku:

 

 

30 000 €

 

 

Doba odpisovania:

 

 

4 roky

 

 

Ročný odpis:

 

 

7 500 €

 

 

Zostatková cena po prvom roku odpisovania:

 

 

22 500 €

 

 

Účtovné prípady v rozpočtovej organizácii A počas 1. roku užívania:


 

 

 

 

Popis účtovného prípadu

 

 

Suma

 

 

MD

 

 

D

 

 

Obstaranie motorového vozidla

 

 

30 000

 

 

042

 

 

321

 

 

Úhrada faktúry – kapitálový transfer

 

 

30 000

 

 

321

 

 

225

 

 

Zaúčtovanie použitia rozpočtových prostriedkov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami

 

 

30 000

 

 

352

 

 

353

 

 

Zaradenie motorového vozidla do užívania

 

 

30 000

 

 

023

 

 

042

 

 

Odpisovanie dlhodobého majetku za prvý rok používania

 

 

7 500

 

 

551

 

 

083

 

 

Zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi

 

 

7 500

 

 

353

 

 

682

 

 

Predaj zásob – pohonné hmoty

 

 

20

 

 

316

 

 

604

 

 

Odovzdanie zásob

 

 

20

 

 

542

 

 

112

 

 

Inkaso pohľadávky na účet štátnych rozpočtových príjmov

 

 

20

 

 

224

 

 

316

 

 

Predpis odvodu rozpočtových príjmov do rozpočtu zriaďovateľa

 

 

20

 

 

588

 

 

351

 

 

K 31.12. zúčtovanie účtu 224

 

 

20

 

 

351

 

 

224

 

 

K 31.12. zúčtovanie účtu 225

 

 

30 000

 

 

225

 

 

352

 

 

Po prvom roku využívania štátna rozpočtová organizácia A uskutočnila prevod správy motorového vozidla štátnej príspevkovej organizácii C.

Účtovanie po 1. roku užívania u pôvodného správcu – štátna rozpočtová organizácia A


 

 

 

 

Popis účtovného prípadu

 

 

Suma

 

 

MD

 

 

D

 

 

Doúčtovanie zostatkovej ceny motorového vozidla

 

 

22 500

 

 

353

 

 

083

 

 

Vyradenie motorového vozidla v obstarávacej cene

 

 

30 000

 

 

083

 

 

023

 

 

Účtovanie u nového správcu – štátna príspevková organizácia C


 

 

 

 

Popis účtovného prípadu

 

 

Suma

 

 

MD

 

 

D

 

 

Zaradenie motorového vozidla v obstarávacej cene

 

 

30 000

 

 

023

 

 

-

 

 

Zaúčtovanie oprávok k dlhodobému majetku (motorové vozidlo odpisované 1 rok u pôvodného správcu)

 

 

7 500

 

 

-

 

 

083

 

 

Zaúčtovanie vzťahu k zriaďovateľovi (zostávajúca časť záväzku z kapitálového transferu)

 

 

22 500

 

 

-

 

 

353

 

 

Príjem dodávateľskej faktúry – pohonné hmoty

 

 

20

 

 

501

 

 

321

 

 

Úhrada faktúry z bankového účtu

 

 

20

 

 

321

 

 

221

 

 

Zúčtovanie výnosov v súvislosti s výdavkom

 

 

20

 

 

352

 

 

681

 

 

Zaúčtovanie ročných odpisov (odpisový plán zostal pôvodný)

 

 

7 500

 

 

551

 

 

083

 

 

Zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi

 

 

7 500

 

 

353

 

 

682

 

 

Vyššie uvedené dva príklady vysvetľujú účtovanie bezodplatného prevodu správy majetku štátu medzi účtovnými jednotkami v rámci jedného konsolidovaného celku – spoločného zriaďovateľa. Prax však prináša aj situácie, keď sa uskutočňuje bezodplatný prevod medzi účtovnou jednotkou jedného zriaďovateľa a účtovnou jednotkou iného zriaďovateľa. Podstatný rozdiel v účtovaní spočíva v tom, že kým v prvých dvoch príkladoch transferový vzťah „zostáva“ u zriaďovateľa a zmeny vykoná iba v analytickej evidencii, resp. na analytických účtoch, v nasledujúcich príkladoch transferový vzťah „prechádza“ od jedného zriaďovateľa k inému. Princíp účtovania bezodplatného prevodu správy majetku štátu na úrovni odovzdávajúcej a preberajúcej účtovnej jednotky je identický, ako v predchádzajúcich príkladoch, zmena nastáva v účtovaní na úrovni zriaďovateľov.

Pre účel tohto príkladu využijeme zadanie príkladu 2. Rozdiel je v tom, že štátna rozpočtová organizácia A patrí do konsolidovaného celku štátna príspevková organizácia C je súčasťou konsolidovaného celku 2.

Účtovanie v rozpočtovej a príspevkovej organizácii je rovnaké ako v príklade 2. Rozdiel je v účtovaní u zriaďovateľov.

Účtovanie u zriaďovateľa – konsolidovaný celok 1, zriaďovateľ pôvodného správcu


 

 

 

 

Popis účtovného prípadu

 

 

Suma

 

 

MD

 

 

D

 

 

Prevod správy majetku štátu do správy štátnej príspevkovej organizácie patriacej do konsolidovaného celku 2 vo výške nezúčtovaného transferu

 

 

22 500

 

 

353

 

 

356

 

 

Účtovanie u zriaďovateľa – konsolidovaný celok 2, zriaďovateľ nového správcu


 

 

 

 

Popis účtovného prípadu

 

 

Suma

 

 

MD

 

 

D

 

 

Zaúčtovanie zúčtovacieho vzťahu z kapitálového transferu voči podriadenej príspevkovej organizácii z dôvodu prevodu správy majetku vo výške nezúčtovaného transferu u pôvodného správcu

 

 

22 500

 

 

356

 

 

353

 

 

Vzhľadom k tomu, že štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie zasielajú svojmu zriaďovateľovi každoročne odsúhlasovací formulár z dôvodu vzájomného odsúhlasenia transferových vzťahov, uvedieme aj príklad vyplnenia odsúhlasovacieho formuláru.

Vychádzame z toho, že štátna rozpočtová organizácia patrí do konsolidovaného celku štátna príspevková organizácia patrí do konsolidovaného celku 2.

Odsúhlasenia účtu 353 v štátnej príspevkovej organizácii C – nový správca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvýšenie záväzku v roku 200x

 

 

Zníženie záväzku v roku 200x

 

 

 

 

Voči účtovnej jednotke

 

 

 

 

Zostatok

 

 

Prijatý a použitý

 

 

Prijatý bežný transfer nepoužitý

 

 

Zrušenie opravnej

 

 

Bezodplatný prevod

 

 

Invent. prebytok/ darovaný odpisovaný

 

 

Odpis DM, vytvorenie OP k DM,

 

 

Bezodplatný prevod

 

 

Bežný transfer prijatý 31.12.200x zúčtovaný

 

 

Zostatok k 31.12.200x-1

 

 

Názov

 

 

IČO

 

 

Transfér

 

 

v roku 200x-1

 

 

kap. transfer

 

 

položky

 

 

(prijatie)

 

 

majetok

 

 

vyradenie DM

 

 

(odovzdanie)

 

 

v roku 200x-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zriaďovateľ

 

 

 

 

353- Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu

 

 

20 000

 

 

 

 

 

 

 

 

22 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 500,00

 

 

V období vypĺňania konsolidačného balíka vyplní štátna príspevková organizácia C hárok 6.4 nasledovne:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prírastky v rámci súhrnného celku (nákup prevod dar)

 

 

Názov dlhodobého majetku

 

 

Zaradené do položky v súvahe

 

 

Obstarané od ÚJ názov partnera

 

 

IČO partnera

 

 

Druh prírastku

 

 

Dátum uvedenia do užívania

 

 

Cena obstarania

 

 

Obstarávacia cena

 

 

Tvorba OP v roku 200x

 

 

Rozpustenie OP v roku 200x

 

 

Doba odpisovania v rokoch

 

 

Výška odpisu v roku 200x

 

 

Osobné motorové vozidlo

 

 

023-Dopravné prostriedky

 

 

Štátna rozpočtová org.. A

 

 

456

 

 

Prírastok – prevod

 

 

21.12.200x

 

 

 

 

30 000

 

 

0

 

 

0

 

 

4

 

 

0

 

 

Zriaďovatelia oboch organizácií – správcovia rozpočtových kapitol zostavia sumárne podklady za svoje kapitoly o vývoji záväzku na účte 353 voči Ministerstvu financií SR a odošlú ho na Ministerstvo financií v stanovenom termíne. Znamená to, že zriaďovateľ štátnej rozpočtovej organizácie A premietne vo svojom odsúhlasovacom formulári zníženie záväzku na účte 353 voči MF SR a naopak zriaďovateľ štátnej príspevkovej organizácie uvedie v odsúhlasovacom formulári zvýšenie záväzku na účte 353 voči MF SR.

Odsúhlasenia účtu 353 u zriaďovateľa štátnej rozpočtovej organizácii A – konsolidovaný celok 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvýšenie záväzku v roku 200x

 

 

Zníženie záväzku v roku 200x

 

 

 

 

Voči účtovnej jednotke

 

 

 

 

Zostatok

 

 

Prijatý a použitý

 

 

Prijatý bežný transfer nepoužitý

 

 

Zrušenie opravnej

 

 

Bezodplatný prevod

 

 

Invent. prebytok/ darovaný odpisovaný

 

 

Odpis DM, vytvorenie OP k DM,

 

 

Bezodplatný prevod

 

 

Bežný transfer prijatý 31. 12. 2010 zúčtovaný

 

 

Zostatok k 31.12.200x-1

 

 

Názov

 

 

IČO

 

 

Transfér

 

 

v roku 200x-1

 

 

kap. transfer

 

 

položky

 

 

(prijatie)

 

 

majetok

 

 

vyradenie DM

 

 

(odovzdanie)

 

 

v roku 200x-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MF SR

 

 

 

 

353- Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu

 

 

80 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 000

 

 

22 500

 

 

 

 

47 500,00

 

 

Odsúhlasenia účtu 353 u zriaďovateľa štátnej príspevkovej organizácie C – konsolidovaný celok 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvýšenie záväzku v roku 200x

 

 

Zníženie záväzku v roku 200x

 

 

 

 

Voči účtovnej jednotke

 

 

 

 

Zostatok

 

 

Prijatý a použitý

 

 

Prijatý bežný transfer nepoužitý

 

 

Zrušenie opravnej

 

 

Bezodplatný prevod

 

 

Invent. prebytok/ darovaný odpisovaný

 

 

Odpis DM, vytvorenie OP k DM,

 

 

Bezodplatný prevod

 

 

Bežný transfer prijatý 31. 12. 2010 zúčtovaný

 

 

Zostatok k 31.12.200x-1

 

 

Názov

 

 

IČO

 

 

Transfér

 

 

v roku 200x-1

 

 

kap. transfer

 

 

položky

 

 

(prijatie)

 

 

majetok

 

 

vyradenie DM

 

 

(odovzdanie)

 

 

v roku 200x-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MF SR

 

 

 

 

353- Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu

 

 

90 000

 

 

 

 

 

 

 

 

22 500

 

 

 

 

15 000

 

 

 

 

 

 

97 500

 

 

Predchádzajúce príklady boli zamerané na účtovanie prevodu správy majetku štátu v prípade, že dlhodobý majetok bol obstaraný z kapitálového transferu od zriaďovateľa.

Štátne príspevkové organizácie a štátne rozpočtové organizácie však môžu obstarať dlhodobý majetok aj z mimorozpočtových zdrojov, napr. od subjektov mimo verejnej správy prostredníctvom rôznych grantov. V tomto prípade sa zaúčtujú účtovné prípady iba na úrovni pôvodného správcu majetku a nového správcu majetku. V účtovníctve zriaďovateľa sa tento prevod správy neodzrkadlí, nakoľko majetok bol obstaraný z mimorozpočtových prostriedkov a neexistuje teda zúčtovací vzťah medzi zriaďovateľom a podriadenou organizáciou.


Štátna príspevková organizácia C obstarala zo zahraničného grantu notebook, ktorý používa a riadne odpisuje. Zriaďovateľ po prvom roku používania rozhodol o prevode správy majetku do štátnej rozpočtovej organizácie B.

K dispozícii máme nasledovné informácie:

 

 

Názov dlhodobého majetku:

 

 

notebook

 

 

(účet 022)

 

 

Obstarávacia cena dlhodobého majetku:

 

 

1000 €

 

 

Doba odpisovania:

 

 

4 roky

 

 

Ročný odpis:

 

 

250 €

 

 

Zostatková cena po prvom roku odpisovania:

 

 

750 €

 

 

Účtovné prípady v príspevkovej organizácii C počas 1. roku užívania – pôvodný správca:


 

 

 

 

Popis účtovného prípadu

 

 

Suma

 

 

MD

 

 

D

 

 

Prijatie zahraničného grantu na bankový účet

 

 

1 000

 

 

221

 

 

372

 

 

Obstaranie notebooku zo zahraničného grantu

 

 

1 000

 

 

042

 

 

321

 

 

Úhrada faktúry – mimorozpočtové prostriedky

 

 

1 000

 

 

321

 

 

221

 

 

Zúčtovanie mimorozpočtových prostriedkov do výnosov budúcich období vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami

 

 

1 000

 

 

372

 

 

384

 

 

Zaradenie notebooku do užívania

 

 

1 000

 

 

022

 

 

042

 

 

Odpisovanie notebooku za prvý rok používania

 

 

250

 

 

551

 

 

082

 

 

Rozpustenie výnosov budúcich období do výnosov bežného obdobia vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi

 

 

250

 

 

384

 

 

688

 

 

Účtovné prípady v príspevkovej organizácii C v nasledujúcom účtovnom období:

 

 

 

 

Popis účtovného prípadu

 

 

Suma

 

 

MD

 

 

D

 

 

Doúčtovanie zostatkovej ceny notebooku

 

 

750

 

 

384

 

 

082

 

 

Vyradenie notebooku v obstarávacej cene

 

 

1 000

 

 

082

 

 

022

 

 

Účtovanie v rozpočtovej organizácii B – nový správca:


 

 

 

 

Popis účtovného prípadu

 

 

Suma

 

 

MD

 

 

D

 

 

Zaradenie notebooku do používania v obstarávacej cene

 

 

1 000

 

 

022

 

 

-

 

 

Zaúčtovanie oprávok (prvý rok odpisovania u pôvodného správcu)

 

 

250

 

 

-

 

 

082

 

 

Zaúčtovanie transferu

 

 

750

 

 

-

 

 

384

 

 

Odpisovanie notebooku (odpisový plán je nezmenený)

 

 

250

 

 

551

 

 

082

 

 

Zúčtovanie výnosov budúcich období do výnosov bežného obdobia vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi

 

 

250

 

 

384

 

 

688

 

 

Štátna príspevková organizácia C nám bude slúžiť ako vzor aj v nasledujúcom príklade. Podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy príspevková organizácia na financovanie svojej činnosti, ktorým je aj obstaranie dlhodobého majetku využíva prednostne vlastné zdroje.

Vlastné zdroje

Vlastnými zdrojmi sú prostriedky, ktoré príspevková organizácia získala v rámci svojej hlavnej činnosti ako odplatu za poskytnuté služby a predaj výrobkov a majetku. Pokiaľ zriaďovateľ príspevkovej organizácie rozhodne o prevode majetku z príspevkovej organizácie na inú príspevkovú alebo rozpočtovú organizáciu, odovzdávajúca príspevková organizácia si v účtovníctve zaznamená náklad z prevodu majetku a účtovná jednotka, prijímajúca tento majetok bude účtovať o časovo rozlíšených výnosoch. Tieto časovo rozlíšené výnosy bude potom účtovná jednotka vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi rozpúšťať do výnosov bežného obdobia.

Štátna príspevková organizácia C obstarala prístroj z vlastných zdrojov, prístroj využíva a odpisuje. Po prvom roku užívania rozhodol zriaďovateľ o zmene činnosti príspevkovej organizácie a prevode správy tohto majetku na štátnu príspevkovú organizáciu D. Obe štátne príspevkové organizácie sa nachádzajú v pôsobnosti toho istého zriaďovateľa.

K dispozícii máme nasledovné informácie:

 

 

Názov dlhodobého majetku:

 

 

prístroj

 

 

(účet 022)

 

 

Obstarávacia cena prístroja:

 

 

4 000 €

 

 

Doba odpisovania:

 

 

4 roky

 

 

Ročný odpis:

 

 

1000 €

 

 

Zostatková cena po prvom roku odpisovania:

 

 

3 000 €

 

 

Účtovanie v štátnej príspevkovej organizácii C v 1. roku používania prístroja


 

 

 

 

Popis účtovného prípadu

 

 

Suma

 

 

MD

 

 

D

 

 

Obstaranie prístroja z vlastných zdrojov

 

 

4 000

 

 

042

 

 

321

 

 

Úhrada faktúry – bankový účet

 

 

4 000

 

 

321

 

 

221

 

 

Zaradenie prístroja do užívania

 

 

4 000

 

 

022

 

 

042

 

 

Odpisovanie prístroja za prvý rok používania

 

 

1 000

 

 

551

 

 

082

 

 

Účtovanie v štátnej príspevkovej organizácii C v nasledujúcom účtovnom období.

Zriaďovateľ rozhodol o prevode majetku do správy štátnej príspevkovej organizácie D


 

 

 

 

Popis účtovného prípadu

 

 

Suma

 

 

MD

 

 

D

 

 

Doúčtovanie zostatkovej ceny prístroja

 

 

3 000

 

 

587

 

 

082

 

 

Vyradenie prístroja v obstarávacej cene

 

 

4 000

 

 

082

 

 

022

 

 

Účtovanie v štátnej príspevkovej organizácii D – prijatie majetku do správy

 

 

 

 

Popis účtovného prípadu

 

 

Suma

 

 

MD

 

 

D

 

 

Zaradenie prístroja v obstarávacej cene

 

 

4 000

 

 

022

 

 

-

 

 

Zaúčtovanie oprávok k prístroju

 

 

1 000

 

 

-

 

 

082

 

 

Zaúčtovanie transferu

 

 

3 000

 

 

-

 

 

384

 

 

Odpisovanie prístroja (odpisový plán nezmenený)

 

 

1 000

 

 

551

 

 

082

 

 

Rozpustenie výnosov budúcich období do výnosov bežného obdobia vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi

 

 

1 000

 

 

384

 

 

684

 

 

Na obstaranie prístroja neboli použité prostriedky z rozpočtu, preto na úrovni zriaďovateľa sa nebude účtovať žiaden účtovný prípad v súvislosti s prevodom správy majetku štátu.

Doteraz sme sa venovali účtovaniu bezodplatného prevodu správy majetku štátu, ktorého účelom je efektívnejšie a účelnejšie využitie dlhodobého majetku. V odovzdávajúcej účtovnej jednotke sa majetok stáva prebytočným a predpokladá sa, že nový správca dokáže preberajúci dlhodobý majetok lepšie využiť.

Zámena majetku

Ďalším spôsobom nakladania s majetkom štátu, ktorý umožňuje zákon o správe majetku štátu v § 11 ods. 8 je zámena majetku. Podľa § 11 ods. 10 môže správca uzatvoriť zámennú zmluvu, ktorou výmenou dáva hnuteľný majetok štátu a súčasne výmenou prijíma nový nepoužívaný hnuteľný majetok do vlastníctva štátu, pokiaľ nestanovuje inak osobitný predpis. Jednou z podmienok je, že majetok, ktorý výmenou nadobudne do správy, mu bude slúžiť na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním a majetok musí byť vzhľadom na všetky okolnosti pre štát vhodnejší ako vymieňaný majetok. Predmetom zámeny môže byť aj nehnuteľný majetok, avšak nie je možné vymeniť nehnuteľný majetok štátu za hnuteľný majetok. V zámennej zmluve musí byť okrem predmetu zámeny a ďalších náležitostí vyšpecifikovaná cena majetku, ktorý je predmetom zámeny. V zmysle ustanovenia § 11 ods. 10 zákona o správe majetku štátu: „Ocenenie vymieňaného hnuteľného majetku sa musí vykonať podľa osobitného predpisu okrem nového nepoužívaného hnuteľného majetku nadobúdaného do vlastníctva štátu. Ak cena zamieňaného majetku nie je rovnaká, zmluva musí obsahovať aj dohodu o dobe splatnosti rozdielu v cene, ktorú je nadobúdateľ majetku štátu povinný zaplatiť správcovi najneskôr v deň nadobudnutia platnosti zámennej zmluvy.“

Právnu úpravu zámeny obsahuje zákon č. 410/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Na zámennú zmluvu sa primerane vzťahujú ustanovenia o kúpnej zmluve, pričom jeden účastník zmluvy sa zaväzuje odovzdať druhému účastníkovi určitú vec do vlastníctva a druhý účastník sa zasa zaväzuje odovzdať mu výmenou do vlastníctva inú vec. Z tohto pohľadu sa vychádza aj pri účtovaní jednotlivých účtovných prípadov, vyplývajúcich zo zámeny majetku.

Pre názornosť účtovania si uvedieme nasledujúci príklad, kde predmetom zámeny bude montovaná garáž a strojové zariadenie.

Štátna príspevková organizácia Ačko je správcom hnuteľného majetku štátu – strojového zariadenia, ktoré využívala 2 roky a stalo sa vzhľadom na zmenu predmetu činnosti prebytočným majetkom. Obec Dolná, na ktorej katastrálnom území sa nachádza sídlo štátnej príspevkovej organizácie však vlastní montovanú garáž v blízkosti sídla štátnej príspevkovej organizácie Ačko. Garáž užíva 3 roky a stala sa prebytočnou z dôvodu predaja motorového vozidla, pre svoju činnosť by však potrebovali využívať strojové zariadenie v správe štátnej príspevkovej organizácie. Naopak štátna príspevková organizácia obstarala motorové vozidlo a potrebuje ho umiestniť v garáži. Obidve účtovné jednotky sa dohodli na zámene hnuteľného majetku. Vzhľadom k tomu, že dohodnutá cena strojového zariadenia je nižšia o 100 € ako dohodnutá cena garáže, účtovné jednotky sa v zmluve dohodli na finančnom vysporiadaní, to znamená, že štátna príspevková organizácia Ačko uhradí sumu 100 € na bankový účet obce Dolná.

K dispozícii sú nasledovné informácie:

 

 

Názov dlhodobého majetku:

 

 

strojové zariadenie

 

 

(účet 022)

 

 

Obstarávacia cena prístroja:

 

 

3 000 €

 

 

Doba odpisovania:

 

 

4 roky

 

 

Ročný odpis:

 

 

750 €

 

 

Zostatková cena po druhom roku odpisovania:

 

 

1 500 €

 

 

Cena dohodnutá v zámennej zmluve:

 

 

2000 €

 

 

Správcom majetku: štátna príspevková organizácia Ačko

 

 

Názov dlhodobého majetku:

 

 

montovaná garáž

 

 

(účet 022)

 

 

Obstarávacia cena prístroja:

 

 

8 000 €

 

 

Doba odpisovania:

 

 

4 roky

 

 

Ročný odpis:

 

 

2000 €

 

 

Zostatková cena po treťom roku odpisovania:

 

 

2000 €

 

 

Cena dohodnutá v zámennej zmluve:

 

 

2 100 €

 

 

Vlastníkom majetku:

 

 

obec Dolná

 

 

Účtovanie v štátnej príspevkovej organizácii Ačko


 

 

 

 

Popis účtovného prípadu

 

 

Suma

 

 

MD

 

 

D

 

 

Predaj strojového zariadenia

 

 

2000

 

 

311

 

 

641

 

 

Doúčtovanie zostatkovej ceny strojového zariadenia

 

 

1 500

 

 

541

 

 

082

 

 

Vyradenie strojového zariadenia

 

 

3 000

 

 

082

 

 

022

 

 

Kúpa garáže

 

 

2 100

 

 

042

 

 

321

 

 

Zaradenie garáže do používania

 

 

2 100

 

 

022

 

 

042

 

 

Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov

 

 

2000

 

 

321

 

 

311

 

 

Finančné vysporiadanie rozdielu

 

 

100

 

 

321

 

 

221

 

 

Účtovanie v obci Dolná


 

 

 

 

Popis účtovného prípadu

 

 

Suma

 

 

MD

 

 

D

 

 

Predaj garáže

 

 

2 100

 

 

318

 

 

641

 

 

Doúčtovanie zostatkovej ceny garáže

 

 

2000

 

 

541

 

 

082

 

 

Vyradenie garáže

 

 

8 000

 

 

082

 

 

022

 

 

Kúpa strojového zariadenia

 

 

2000

 

 

042

 

 

321

 

 

Zaradenie stroja do používania

 

 

2000

 

 

022

 

 

042

 

 

Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov

 

 

2000

 

 

321

 

 

318

 

 

Finančné vysporiadanie rozdielu

 

 

100

 

 

221

 

 

318

 

 

Nájom majetku

Zákon o správe majetku štátu umožňuje správcovi dočasne prebytočný majetok prenechať do nájmu nájomcovi. Nájom majetku štátu upravuje § 13 zákona o správe majetku štátu. V zmysle ustanovení § 13 tohto zákona sa nájom majetku realizuje prostredníctvom nájomnej zmluvy iba za nájomné platené v peňažných prostriedkoch. Správca je povinný dohodnúť pri nájme nehnuteľného majetku štátu „trhové nájomné“, to znamená také, ktoré je obvyklé v tom čase a na tom mieste na dohodnutý účel. Zákon o správe majetku štátu v § 13 ods. 7 umožňuje dohodnúť za nájom nehnuteľného majetku aj nižšie nájomné, než je trhové, ak je nájomcom:

 • štátna rozpočtová organizácia alebo štátna príspevková organizácia,

 • zariadenie sociálnych služieb, ktoré nie je podnikateľom,

 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom, ktorá zriadila zariadenie sociálnych služieb bez právnej subjektivity, ak najmenej počas jedného roka poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb,

 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý nie je podnikateľom, ak najmenej počas jedného roka poskytuje zdravotnú starostlivosť,

 • nezisková organizácia alebo iná právnická osoba, ktorá nie je podnikateľom, ak ide o krátkodobý nájom a nehnuteľný majetok štátu bude využívať na vzdelávacie, kultúrne a osvetové účely,

 • právnická osoba alebo fyzická osoba poskytujúca správcovi služby, pri ktorých je správca povinný používať metódy verejného obstarávania,

 • škola alebo školské zariadenie zaradené najmenej jeden rok do siete škôl a školských zariadení, ak im bude nehnuteľný majetok štátu slúžiť na výchovno-vzdelávací proces alebo na činnosť s ním súvisiacu.

Z praxe sú väčšinou známe prípady prenájmu časti nehnuteľnosti alebo celej nehnuteľnosti. V nasledujúcom príklade uvedieme účtovanie prenájmu miestností.


Štátna rozpočtová organizácia Nádej spravuje dvoj podlažnú budovu, pričom pre svoje účely využíva iba prvé podlažie a druhé podlažie prenajíma štátnej rozpočtovej organizácii Úsmev. V nájomnej zmluve je dohodnuté mesačné nájomné za užívanie priestorov vo výške 1 € /m2, prenajatá podlahová plocha je . Súčasne sa zmluvné strany dohodli na úhrade za užívanie služieb v alikvotnej čiastke.

K dispozícii sú nasledovné informácie:

 

 

Predmet nájmu: kancelárske priestory

 

 

Podlahová plocha:

 

 

 

 

Dohodnuté mesačné nájomné celkovo:

 

 

120 €

 

 

Dohodnutá mesačná úhrada prevádzkových nákladov spojených s užívaním:

 

 

 

 

130 € vodné stočné

 

 

 

 

60 € elektrická energia

 

 

 

 

40 € služby (stráženie, upratovanie, prenájom telef. liniek)

 

 

Účtovanie v štátnej rozpočtovej organizácii Nádej – v priebehu účtovného obdobia


 

 

 

 

Popis účtovného prípadu

 

 

Suma

 

 

MD

 

 

D

 

 

Vystavenie faktúry – prenájom priestorov

– spotreba vody

– spotreba elektrickej energie

– služby

 

 

120

130

60

40

 

 

316

316

316

316

 

 

602

502

502

518

 

 

Inkaso pohľadávky na účet štátnych rozpočtových výdavkov

 

 

350

 

 

225

 

 

316

 

 

Prevod prostriedkov za prenájom priestorov z účtu štátnych rozpočtových výdavkov

 

 

120

 

 

261

 

 

225

 

 

Zníženie výnosov z bežných transferov

 

 

230

 

 

681

 

 

352

 

 

Príjem prostriedkov za prenájom priestorov na účet štátnych rozpočtových príjmov

 

 

120

 

 

224

 

 

261