dnes je 29.7.2021

Input:

Príklady z praxe - účtovanie výnosov v neziskových účtovných jednotkách

2.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3.3.3 Príklady z praxe - účtovanie výnosov v neziskových účtovných jednotkách

Ing. Jana Vršková

Účtovanie dotácií na stravovanie žiakov súkromnej školy v stravovacom zariadení inej školy


Škola- N.O.. je prijímateľom dotácie z rozpočtu mesta účelovo viazanej na stravovanie žiakov. Stravovanie je poskytované v školskej jedálni inej školy. Škola obdrží dotáciu a následne ju prevedie na bankový účet školskej jedálne inej školy, ktorá poskytuje stravovanie pre žiakov školy.

Nárok na dotáciu účtuje škola na ťarchu účtu 348 - Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy a v prospech účtu 691 - Dotácie. Príjem finančných prostriedkov sa účtuje na ťarchu účtu 221 - Bankové účty a v prospech účtu 348 - Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy. Následne predpis poskytnutia finančných prostriedkov školskej jedálni inej škole sa účtuje na ťarchu nákladového účtu 562 - Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám a v prospech účtu 325 - Ostatné záväzky.

Ak by sa finančné prostriedky vyplácali priamo žiakom, resp. ich zákonným zástupcom - rodičom potom by sa účtovali poskytnuté finančné prostriedky na nákladový účet 563 - Poskytnuté príspevky fyzickým osobám.

Ak by sa dotácia nevyčerpala v účtovnom období, v ktorom bola prijatá, použije sa účet 384 - Výnosy budúcich období. Prostredníctvom neho sa časť nevyčerpanej dotácie presunie do nasledujúceho účtovného obdobia, ak by to bolo možné v súlade so zmluvou o dotácii.


Presun dotácie sa uskutoční v dvoch účtovných obdobiach


Účtovanie dotácie poskytnutej prostredníctvom zriaďovateľa

Spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá je zriaďovateľom súkromného centra voľného času, môže v súlade s § 6 ods. 12 písm. b) alebo § 9 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe žiadosti získať dotáciu od obce alebo samosprávneho kraja na mzdy a prevádzku tohto súkromného centra voľného času. Keďže príjemcom a používateľom uvedenej dotácie bude centrum voľného času, ktoré bude následne aj zodpovedné za jej použitie, zriaďovateľ bude účtovať nasledovne:

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Spoločnosť s ručením obmedzeným zaúčtuje dotáciu v súlade s § 52a ods. 1 opatrenia Ministerstva financií SR zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov na ťarchu účtu 347 – Ostatné dotácie a v prospech účtu 379 - Iné záväzky. Príjem finančných prostriedkov zaúčtuje na ťarchu účtu 221 - Bankové účty a v prospech účtu 347 – Ostatné dotácie. Poskytnutie finančných prostriedkov centru voľného času zaúčtuje na ťarchu účtu 379 - Iné záväzky a v prospech účtu 221 - Bankové účty.

Centrum voľného času

Centrum voľného času ako účtovná jednotka, ktorá nie je založená alebo zriadená na účel podnikania, účtuje o prijatých finančných prostriedkoch ako o prijatej dotácii v súlade s § 41 ods. 9 opatrenia Ministerstva financií SR zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov. Zriaďovateľ poskytuje dotáciu na základe zmluvy, ktorá sa účtuje ako predpis pohľadávky na ťarchu účtu 348 - Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy, keďže ide o dotáciu od obce alebo samosprávneho kraja a v prospech účtu 691 - Dotácie. Príjem finančných prostriedkov sa účtuje na ťarchu účtu 221 a v prospech účtu 348.


Účtovanie u zriaďovateľa- podnikateľský subjekt- spoločnosť s ručením obmedzeným

Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
Zmluva o dotácii – nárok na dotáciu  2500  347  379  
Príjem finančných prostriedkov  2500  221  347  
Poskytnutie finančných prostriedkov centru voľného času  2500  379  221  

Účtovanie v centre voľného času - nezisková organizácia

Dotácia určená na kapitálové výdavky


Cirkevnej strednej škole boli pridelené finančné prostriedky na kapitálové výdavky na rekonštrukciu plynového vykurovania v hodnote 7300 € a to cez arcibiskupský školský úrad. Za tieto prostriedky sa vykonala rekonštrukcia kúrenia, avšak budova, v ktorej sa rekonštrukcia uskutočnila, je majetkom cirkvi a nie školy. Ako má postupovať škola a ako arcibiskupský školský úrad? Ako je potrebné postupovať pri predkladaní vyúčtovania použitých finančných prostriedkov?

Odpoveď

Pri účtovaní rekonštrukcie budovy, ktorá nie je vo vlastníctve účtovnej jednotky - v uvedenom prípade cirkevnej školy, sa postupuje v súlade s § 29 opatrenia Ministerstva financií SR zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania. Uvedenú rekonštrukciu zaúčtuje cirkevná škola ako obstaranie dlhodobého majetku na ťarchu účtu 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku a v prospech záväzkového účtu 321 - Dodávatelia. Prijatú dotáciu je potrebné zaúčtovať na ťarchu účtu 346 - Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom a v prospech účtu 384 - Výnosy budúcich období. Zaradenie rekonštrukcie do používania sa zaúčtuje na ťarchu účtu 021 - Stavby a v prospech účtu 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku. Následne sa účtujú účtovné odpisy predmetnej rekonštrukcie a súčasne sa v rovnakej výške zúčtováva prijatá dotácia na ťarchu účtu 384 - Výnosy budúcich období a v prospech účtu 691 - Dotácie.

Každá účtovná jednotka je povinná vyúčtovať pridelené dotácie v súlade s § 8a ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. K zúčtovaniu finančných vzťahov so štátnym rozpočtom vydáva ministerstvo financií každoročne Pokyn na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom pre ústredné orgány štátnej správy, príspevkové a rozpočtové organizácie, podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a ďalšie subjekty, ktorým boli poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu, pre obce a vyššie územné celky, ktorý je uverejňovaný vo Finančnom spravodajcovi.

Samotné zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom pozostáva z dvoch krokov - z predloženia formulára na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a z poukázania finančných prostriedkov podliehajúcich zúčtovaniu do štátneho rozpočtu. Pri zúčtovaní finančných vzťahov so štátnym rozpočtom sa nevyčerpané prostriedky nevracajú, ak ich suma nepresiahne 5 eur.

Zriaďovateľ v tomto prípade Arcibiskupský školský úrad účtuje nárok na dotáciu na základe zmluvy o dotácií na ťarchu účtu 346 - Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom a v prospech účtu 325 – Ostatné záväzky. Príjem finančných prostriedkov na ťarchu účtu 221 - Bankové účty a v prospech účtu 346. Poskytnutie finančných prostriedkov škole účtuje na ťarchu účtu 325 a v prospech účtu 221.


Účtovanie u zriaďovateľa - Arcibiskupský školský úrad

Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
Zmluva o dotácii . nárok na dotáciu  7300  346  325  
Príjem finančných prostriedkov  7300  221  346  
Poskytnutie finančných prostriedkov cirkevnej škole  7300  325  221  

Účtovanie u prijímateľa dotácie - cirkevná škola


Účtovanie výnosov v nadácii

Nadácia „Úsmev v nemocnici”- prijala v účtovnom období nepeňažný dar- prístroj na meranie glukózy- v hodnote 2500 €. Tento bol darcom určený pre Nemocnicu sv. Kamily n.o. V tom istom účtovnom období ho nadácia darovala nemocnici.

Nadácia tvorí nadačný fond „Zdravá nemocnica”, na ktorom zhromažďuje finančné prostriedky na kúpu rôznych potrieb pre nemocnicu. Finančné prostriedky budú poskytnuté nemocnici, ktorá za ne zakúpi nové polohovateľné postele. V účtovnom období boli vyzbierané finančné prostriedky na bankový účet nadačného fondu „Zdravá nemocnica” 5421,30 € a v hotovosti 587 €.

Pán Miroslav Príkladný daroval nadácii finančný príspevok bezhotovostným prevodom na bankový účet nadácie na výskum nových foriem liečby cukrovky v sume 460 €. Na tento druh darov nemá nadácia zriadený nadačný fond.

Nadácia získala finančné prostriedky z príspevkov podielových daní (2 %) vo výške 58213,60 €.

Nadácia mala okrem iných nákladov mzdové náklady vo výške 678 €. Časť z týchto nákladov vo výške 125 € boli hradené z nadačného fondu, keďže išlo o správu nadačného fondu „Zdravá nemocnica”.

Z prijatých finančných príspevkov uhradila nadácia Výskumnému ústavu cukrovky bezhotovostným prevodom 2400 €.

Nadácia vyzbierala na nadačný fond „Zdravá nemocnica” sumu 45000 €. Z týchto finančných prostriedkov obstarala nadácia sanitku, ktorú následne darovala nemocnici.

Účtovanie príjmov, ktoré súvisia s výnosmi budúceho účtovného obdobia


Účtovná jednotka- občianske združenie prijalo platby na bankovom účte v decembri 2018. Ide o predpredaj vstupeniek na Ples mamičiek, ktorý sa uskutoční v januári 2019. Súčasne má 2 preddavkové platby (výdavky), ktoré súvisia s touto akciou.

Ako správne zaúčtovať tieto platby?

Odpoveď

Predmetné účtovanie rieši opatrenie Ministerstva financií SR zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov v § 45 ods. 6.

Príjmy, ktoré súvisia s budúcim účtovným obdobím, sa účtujú na ťarchu účtu 221 - Bankové účty a v prospech účtu 384 - Výnosy budúcich období. V nasledujúcom účtovnom období sa po vykonaní akcie zaúčtuje príslušná suma na ťarchu účtu 384 - Výnosy budúcich období a v prospech účtu 602 - Tržby z predaja služieb alebo 647 - Osobitné výnosy. Zvolený výnosový účet závisí od toho ako má účtovná jednotka zadefinované účtovanie výnosov zo svojej činnosti.

Poskytnuté preddavky sa účtujú v súlade s § 36 ods. 4 tohto opatrenia na ťarchu účtu 314 - Poskytnuté prevádzkové preddavky a v prospech účtu 221 - Bankové účty alebo 211 - Pokladnica. Na účtoch nákladov sa budú uvedené sumy účtovať po prijatí vyúčtovacej faktúry v nasledujúcom účtovnom období.

Výnosy prijaté za poskytované služby klientom neziskovej organizácii


Bezdomovci, ktorí sú klientmi neziskovej organizácie, ktorá zastrešuje útulok pre bezdomovcov, prispievajú na bývanie spravidla z dávky hmotnej núdzi. Na aký účet sa účtujú prijaté príspevky za poskytnutie tejto sociálnej služby? Nezisková organizácia nepodniká, neposkytuje ubytovanie na účel zisku, ale ako sociálnu službu.

Odpoveď

Keďže nezisková organizácia poskytuje ubytovanie pre bezdomovcov a za túto službu jej klienti prispievajú finančné prostriedky, ide o tržby za poskytované služby v rámci hlavnej činnosti neziskovej organizácie. Preto sa tieto prijaté finančné prostriedky účtujú na účte 602 - Tržby z predaja služieb v súlade s § 63 ods. 1 opatrenia Ministerstva financií SR zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov.

Ak by nezisková organizácia prijala finančné prostriedky ako dar bez poskytnutia konkrétnej služby, tovaru a podobne, účtujú sa tieto finančné prostriedky v súlade s § 67 opatrenia na príslušný účet účtovej skupiny 66 - Prijaté príspevky podľa toho, kto tieto finančné prostriedky poskytol.

Výnosy v záujmovom združení na zabezpečenie kolektívneho nakladania s elektroodpadom


Spoločnosť je záujmovým združením právnických osôb na prevádzkovanie kolektívneho systému, ktorý zabezpečuje pre pridružených členov spätný odber, oddelený zber a nakladanie s odpadom z elektrických a elektronických zariadení. Združenie nie je zriadené na podnikanie. Cieľom združenia nie je dosahovanie zisku, ale iba zabezpečovanie úloh ohľadom nakladania s elektroodpadom pre členov združenia. Jednotliví členovia združeniu platia poplatok do kolektívneho systému. Kolektívny systém je systém kolektívneho nakladania s odpadom z elektrických a