dnes je 4.10.2023

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 313/2023 Z. z. - Vyhláška MPSVaR SR, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele

3.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.435 Podrobnosti k vyhláške č. 313/2023 Z. z. - Vyhláška MPSVaR SR, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele

JUDr. Renáta Považanová

Výška úhrady výdavkov na dieťa alebo mladého dospelého, ktorý je nezaopatreným dieťaťom v profesionálnej náhradnej rodine, predstavuje mesačne:

  • do dovŕšenia 10 rokov veku vo výške dvojnásobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa,

  • od 10 rokov do dovŕšenia 15 rokov veku vo výške 2,3-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa,

  • od 15 rokov veku vo výške 2,5-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.

Výška úhrady výdavkov na

Najnovšie články
viac článkov