dnes je 2.7.2022

Input:

Podrobnosti k vyhláške 152/2022 Z. z. Vyhláška MPSVaR SR, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele

10.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.67 Podrobnosti k vyhláške 152/2022 Z. z. Vyhláška MPSVaR SR, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele

JUDr. Renáta Považanová

Dňa 1. mája 2022 nadobudol účinnosť zákon č. 418/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Touto novelou zákona bola zavedená povinnosť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny - orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý bol ustanovený súdom za opatrovníka dieťaťa uskutočniť po ustanovení do funkcie

Najnovšie články
viac článkov