dnes je 2.4.2023

Input:

Komentár k ZP Príloha č. 2

24.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.3 Komentár k ZP Príloha č. 2

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Príloha č. 2 k zákonu č. 311/2001 Z. z.

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

1.Smernica Rady 91/383/EHS z 25. júna 1991 doplňujúca opatrenia na podporu zlepšení v ochrane bezpečnosti a zdravia pri práci pracovníkov s pracovným pomerom na dobu určitú alebo s dočasným pracovným pomerom (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 1; Ú. v. ES L 206, 29. 7. 1991).

2.Smernica Rady 91/533/EHS zo 14. októbra 1991 o povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov o podmienkach vzťahujúcich sa na zmluvu alebo na pracovno-právny vzťah (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 2; Ú. v. ES L 288, 18. 10. 1991).

3.Smernica Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a