dnes je 21.7.2024

Input:

Komentár k ZP § 152c Príspevok na štátom podporované nájomné bývanie

9.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.1.3.3 Komentár k ZP § 152c Príspevok na štátom podporované nájomné bývanie

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


§ 152c

Príspevok na štátom podporované nájomné bývanie

(1)Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi, ktorý je nájomcom bytu štátom podporovaného nájomného bývania na základe nájomnej zmluvy podľa osobitného predpisu, príspevok na štátom podporované nájomné bývanie, v sume najviac 4 eurá na meter štvorcový podlahovej plochy bytu, najviac však v sume 360 eur za kalendárny mesiac, ak je zamestnanec v pracovno-právnom vzťahu so zamestnávateľom k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok poskytuje. U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas podľa § 49, sa suma príspevku na štátom podporované nájomné bývanie za kalendárny mesiac podľa prvej vety zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času. U