dnes je 21.7.2024

Input:

Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 1 - Predmet a rozsah úpravy

28.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1.1 Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 1 - Predmet a rozsah úpravy

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 1

Predmet a rozsah úpravy


Tento zákon upravuje odmeňovanie niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme1) u zamestnávateľov, ktorými sú:

a) orgány štátnej správy, orgány alebo úrady, ktoré vykonávajú štátne záležitosti, ak ide o zamestnancov, ktorí neplnia úlohy štátneho orgánu pri vykonávaní štátnej správy alebo neplnia úlohy pri vykonávaní štátnych záležitostí v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,2)

b) ďalšie rozpočtové organizácie štátu, obce a vyššieho územného celku, 3)

c) príspevkové organizácie štátu, obce a vyššieho územného celku, 3) okrem príspevkových organizácií, ktorých