dnes je 1.10.2020

Input:

Dlhodobý hmotný majetok

27.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2.1.2 Dlhodobý hmotný majetok

Ing. Jana Vršková, Ing. Ivana Glazelová

Vymedzenie dlhodobého hmotného majetku

Dlhodobý hmotný majetok sa člení na neodpisovaný a odpisovaný. Medzi neodpisovaný majetok patria nehnuteľnosti ako stavby, byty, pozemky a podobne. Tieto druhy dlhodobého majetku nemôže mať spoločenstvo vo svojom vlastníctve, a teda o ňom ani nemôže účtovať.

Spoločenstvo na svoju činnosť môže využívať dlhodobý hmotný majetok odpisovaný, ktorým sú:

  • samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí,

  • dopravné prostriedky,

  • drobný dlhodobý hmotný majetok a

  • ostatný dlhodobý hmotný majetok.

Spoločenstvo môže vlastniť dlhodobý majetok, ktorým je hnuteľný majetok napríklad počítač, tlačiareň, zariadenie kancelárie, odhŕňač snehu a podobne.

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Medzi samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (ďalej „hnuteľný majetok”) možno zaradiť všetky stroje, prístroje, zariadenia, hnuteľné veci, súbory hnuteľných vecí vrátane príslušenstva obstarávaného k tomuto majetku, ak ich obstarávacia cena týchto vecí je vyššia ako 1.700 eur a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok. Technické zhodnotenie tohto majetku sa účtuje ako súčasť takéhoto majetku, ak jeho suma za účtovné obdobie celkom je vyššia ako 1.700 eur. Spoločenstvo sa môže rozhodnúť a účtovať ako súčasť tohto majetku aj technické zhodnotenie uvedeného majetku, ktoré je nižšie ako 1.700 eur.

Do obstarávacej ceny tohto dlhodobého majetku sa zahrnú všetky náklady, ktoré súvisia s jeho obstarávaním a uvedením majetku do používania vrátane všetkých znížení tejto obstarávacej ceny, napr. zľavy z ceny. Vedľajšie obstarávacie náklady sú napríklad náklady na dopravné, montáž, clo.

Príslušenstvo

Príslušenstvo dlhodobého majetku sú predmety, ktoré tvoria s hlavnou vecou jeden celok a sú súčasťou jeho ocenenia a evidencie. Príslušenstvo je súčasťou dodávky hlavnej veci alebo ho možno k hlavnej veci priradiť dodatočne a účtuje sa ako súčasť dlhodobého majetku.

Dopravné prostriedky

Spoločenstvo môže na svoju činnosť využívať aj dopravné prostriedky. Účtuje o nich ako o dlhodobom majetku aj vtedy, ak obstarávacia cena je nižšia ako 1.700 eur a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok. Do ocenenia dopravného prostriedku sa zahrnie aj jeho technické zhodnotenie, ak je vyššie ako 1.700 eur. Pri obstarávaní dopravného prostriedku sa účtuje do obstarávacej ceny aj príslušenstvo k tomuto majetku.

Drobný dlhodobý hmotný majetok

Spoločenstvo môže účtovať majetok, ktorého ocenenie je nižšie ako 1.700 eur a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok:

a) v účtovej triede 0, pričom ho zaradí medzi drobný dlhodobý hmotný majetok, alebo

b) v