dnes je 29.7.2021

Input:

26 - Prevody medzi finančnými účtami

21.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.7 26 – Prevody medzi finančnými účtami

Ing. Štefan Fabian, PhD.

Táto účtová skupina obsahuje účet na zachytávanie pohybu peňažných prostriedkov a to tak hotovostných, ako aj bezhotovostných.

Opis účtovného prípadu   MD   D   
Prevod začiatočného stavu ak je kladný   261   701   
prevod začiatočného stavu ak je záporný   701   261   
Výber hotovosti z bankového účtu do pokladnice
-účtovanie na základe príjmového pokladničného dokladu   
211   261   
Výber hotovosti v cudzej mene z bankového účtu do pokladnice
- účtovanie na základe príjmového pokladničného dokladu   
211   261   
Vklad peňazí v hotovosti v € i v cudzej mene na bankový účet - účtovanie na základe výdavkového pokladničného dokladu   261   211   
Výber hotovosti zo základného bežného účtu do pokladne:
- účtovanie na základe výpisu zo základného bežného účtu   
261   221AÚ   
Prevod prostriedkov z pokladnice na základný bežný účet PO:
- účtovanie na základe výpisu z bankového účtu   
221AÚ   261   
Prevod peňažných prostriedkov z iných účtov na účet cudzích prostriedkov podľa výpisu z tohto účtu (napr. neuhradené záväzky z miezd za mesiac december v RO)   221AÚ   261   
Odvod nevyčerpaných peňažných prostriedkov na mzdy za mesiac december v nasledujúcom účtovnom období na príjmový rozpočtový účet RO zriadenou obcou   261   221AÚ   
Odvod nevyčerpaných peňažných prostriedkov na mzdy za mesiac december v nasledujúcom účtovnom období na účet rozpočtových príjmov štátnej RO   261   221AÚ   
Prevod finančných prostriedkov na účet sociálneho fondu:
- účtovanie na základe výpisu zo základného bežného účtu   
261   221AÚ   
Prevod prostriedkov na príjmový účet ako doplnkového zdroja :
- účtovanie na základe výpisu z účtu mimorozpočtových prostriedkov   
261   221AÚ   
Prevod hotovosti z pokladnice na výdavkový rozpočtový účet:
- účtovanie na základe výpisu z výdavkového rozpočtového účtu
   
222   261   
Výber hotovosti z výdavkového rozpočtového účtu do pokladnice:
- účtovanie na základe výpisu z výdavkového rozpočtového účtu   
261   222   
Prevod finančných prostriedkov na účet sociálneho fondu:
- účtovanie na základe výpisu z výdavkového rozpočtového účtu   
261   222   
Prevod finančných prostriedkov na účet cudzích prostriedkov:
- účtovanie na základe výpisu z výdavkového rozpočtového účtu   
261   222   
Prevod sumy vysporiadanej pohľadávky voči zamestnancovi zrážkou zo mzdy na príjmový rozpočtový účet:
- účtovanie na základe výpisu z výdavkového rozpočtového účtu   
261   222   
Príjem prostriedkov na príjmový rozpočtový účet ako doplnkového zdroja z mimorozpočtového účtu :
- účtovanie na základe výpisu z príjmového rozpočtového účtu   
223   261   
Prevod prostriedkov zinkasovaných v hotovosti z nedaňových príjmov z pokladne na účet:
- účtovanie na základe výpisu z príjmového rozpočtového účtu   
223   261   
Príjem nevyčerpaných peňažných prostriedkov na mzdy za mesiac december v nasledujúcom účtovnom období na príjmový rozpočtový účet RO:
- účtovanie na základe výpisu z príjmového rozpočtového účtu   
223   261   
Prevod prostriedkov zinkasovaných v hotovosti z nedaňových príjmov z pokladne na účet:
- účtovanie na základe výpisu z príjmového rozpočtového účtu   
224   261   
Prevod sumy vysporiadanej pohľadávky voči zamestnancovi zrážkou zo mzdy z účtu štátnych rozpočtových výdavkov:
- účtovanie na základe výpisu z príjmového rozpočtového účtu   
224   261   
Príjem nevyčerpaných peňažných prostriedkov na mzdy za mesiac december v nasledujúcom účtovnom období na účet rozpočtových príjmov štátnej RO:
- účtovanie na základe výpisu z príjmového rozpočtového účtu   
224   261   
Prevod peňažných prostriedkov na účet cudzích prostriedkov:
- účtovanie na základe výpisu z príjmového rozpočtového účtu   
261   224   
Výber hotovosti z účtu štátnych rozpočtových výdavkov do pokladne:
- účtovanie na základe výpisu z účtu štátnych rozpočtových výdavkov   
261   225