NAJNOVŠIE

Účet 601 - Tržby za vlastné výrobkyZámokGarancia

22.6.2016, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtujú sa tu výnosy pri predaji vlastných výrobkov, či už na faktúru alebo v hotovosti. Účtujú sa tu výnosy pri predaji vlastných výrobkov, či už na faktúru alebo v hotovosti. Najčastejšie účtovné prípady na tomto účte sú: Opis ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Pre neziskové organizácie
Súvisiace

Náležitosti faktúryGarancia

20.6.2016, Finančné riaditeľstvo SR, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 74 ods. 1 zákona o DPH faktúra musí obsahovať nasledovné náležitosti: a) meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | Pre neziskové organizácie
Súvisiace

Vnútorný predpis pre vedenie účtovníctva - RO, POZámokGarancia

25.5.2016, Ing. Terézia Urbanová, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Terézia Urbanová; Mgr. Jozef Sýkora MBA Vnútorný predpis je vypracovaný v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle Opatrenia MF SR z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Pre neziskové organizácie
Súvisiace

Práva vlastníka nehnuteľnostiZámokGarancia

23.5.2016, JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer
CSc.; JUDr. Lucia Danišovičová Vymedzenie pojmu nehnuteľnosti je upravené v § 119 Občianskeho zákonníka. Nehnuteľnosťou sú pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom. Pokiaľ ide o nehnuteľnosti, nemusí vždy ísť len o budovy, ale ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Pre neziskové organizácie
Súvisiace

Vzor zmluvy o dielo na zhotovenie projektuZámokGarancia

9.5.2016, JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer
CSc. Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami: Objednávateľ:   .................................... obchodné meno     .................................... sídlo     ................ ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Pre neziskové organizácie
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Účtovanie výnosov v neziskových účtovných jednotkáchZámokGarancia

12.5.2015, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prijaté príspevky V účtovaní výnosov neziskových účtovných jednotiek je špecifická predovšetkým účtová skupina 66 - Prijaté príspevky, kde sa účtujú prijaté finančné príspevky - finančné dary od iných subjektov. Tieto môžu byť určené buď ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Pre neziskové organizácie
Súvisiace

Účtovanie nákupu mobilného telefónu v škole, ktorá je neziskovou organizáciouZámokGarancia

11.3.2015, Ing. Štefan Fabián PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Nákup mobilného telefónu v cene nižšej ako 1700 eur patrí k bežným výdavkom, ak si účtovná jednotka nestanovila nižšiu čiastku pre dlhodobý majetok. Nákup mobilného telefónu v cene nižšej ako 1700 eur patrí k bežným výdavkom, ak si účtovná jednotka nestanovila ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Pre neziskové organizácie
Súvisiace

Účtovanie nákladov v neziskových účtovných jednotkáchZámokGarancia

12.5.2015, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na účtoch účtovej triedy 5 - Náklady na činnosť sa účtujú náklady vynaložené na činnosť neziskovej účtovnej jednotky, ktoré sa analyticky členia na analytických účtoch alebo v analytickej evidencii na: prevádzkové náklady, náklady ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Pre neziskové organizácie
Súvisiace

Editovateľné tlačivá na stiahnutieZámok

6.2.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnite si nasledovné editovateľné tlačivá: Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva Príjmy a výdavky Majetok a záväzky Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Pre neziskové organizácie
Súvisiace

Príklady z praxe - účtovanie výnosov v neziskových účtovných jednotkáchZámokGarancia

12.5.2015, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtovanie dotácií na stravovanie žiakov súkromnej školy v stravovacom zariadení inej školy Škola- n.o. je prijímateľom dotácie z rozpočtu mesta účelovo viazanej na stravovanie žiakov. Stravovanie je poskytované v školskej jedálni inej školy. ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Pre neziskové organizácie
Súvisiace
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Výkon finančnej kontroly v prostredí verejnej správy v roku 2016 - novela zákona

5.9.2016, Bratislava
Lektor: Bc. Jozef Sýkora, MBA
Cieľom školenia je priblížiť účastníkom kontrolný mechanizmus vo verejnej správe zameraný na hospodárnosť, účelovosť a efektívnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Školenie je koncipované na objasnení základných pravidiel vykonávania predbežnej finančnej kontroly zamestnancami v prostredí verejnej správy. Na základe modelových príkladov vybraných z praxe je účastníkom školenia prezentovaný postup pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly v pripravovanej fáze finančnej operácie. Záujemcovia o školenie si môžu pripraviť vopred otázky, či príklady z praxe vykonávania finančnej kontroly, pričom tieto budú počas školenia im ozrejmené v skupine alebo individuálne... Prihláška tu!

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

20.9.2016, Bratislava
Lektorka: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!

Daňová kontrola miestnych daní – vybrané príležitosti pre obce

11.10.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.
Seminár je zameraný na daňovú kontrolu miestnych daní. Prinášame Vám vzdelávanie, ktoré je pragmatickou šancou a užitočnou príležitosťou pre zlepšenie rozpočtov každej municipiality z 3000 obcí a miest na Slovensku... Prihláška tu!

 

 

Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva