NAJNOVŠIE

Vzor zmluvy o dielo na zhotovenie stavbyZámokGarancia

26.8.2016, JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer
CSc. ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka   medzi zmluvnými stranami Objednávateľ: Obchodné meno: ........................................................ Sídlo: ................................................ ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Pre neziskové organizácie
Súvisiace

Účet 331 - ZamestnanciZámokGarancia

24.8.2016, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obsahom účtovania na tomto účte sú záväzky voči zamestnancom z titulu preddavkov a zúčtovania miezd alebo odmien, ako aj náhrady voči zamestnancom. Obsahom účtovania na tomto účte sú záväzky voči zamestnancom z titulu preddavkov a zúčtovania ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Pre neziskové organizácie
Súvisiace

Zákon zmení poskytovanie dotácií na agendu ľudských práv

24.8.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dotácie na rôzne projekty, ktoré sa budú týkať napríklad posilnenia efektívnosti vymáhateľnosti ľudských práv a slobôd, podpory uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania či zlepšenia kvality života znevýhodnených skupín obyvateľstva, čakajú zmeny. Dotácie na ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | Pre neziskové organizácie
Súvisiace

26 - Prevody medzi finančnými účtamiZámokGarancia

23.8.2016, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Táto účtová skupina obsahuje účet na zachytávanie pohybu peňažných prostriedkov a to tak hotovostných, ako aj bezhotovostných. Opis účtovného prípadu   MD   D   Prevod začiatočného stavu ak je kladný   261   701   prevod začiatočného ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Pre neziskové organizácie
Súvisiace

Zúčtovacie vzťahy v neziskových účtovných jednotkáchZámokGarancia

12.8.2016, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účty účtovej triedy 3 Účty účtovej triedy 3 sú určené na účtovanie pohľadávok a záväzkov účtovnej jednotky odo dňa ich vzniku do dňa ich zaplatenia. Ide predovšetkým o záväzky a pohľadávky z obchodných vzťahov, ako aj z hlavnej neziskovej ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Pre neziskové organizácie
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Účtovanie nákladov v neziskových účtovných jednotkáchZámokGarancia

12.5.2015, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na účtoch účtovej triedy 5 - Náklady na činnosť sa účtujú náklady vynaložené na činnosť neziskovej účtovnej jednotky, ktoré sa analyticky členia na analytických účtoch alebo v analytickej evidencii na: prevádzkové náklady, náklady ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Pre neziskové organizácie
Súvisiace

Účtovanie nákupu mobilného telefónu v škole, ktorá je neziskovou organizáciouZámokGarancia

11.3.2015, Ing. Štefan Fabián PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Nákup mobilného telefónu v cene nižšej ako 1700 eur patrí k bežným výdavkom, ak si účtovná jednotka nestanovila nižšiu čiastku pre dlhodobý majetok. Nákup mobilného telefónu v cene nižšej ako 1700 eur patrí k bežným výdavkom, ak si účtovná jednotka nestanovila ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Pre neziskové organizácie
Súvisiace

Účtovanie výnosov v neziskových účtovných jednotkáchZámokGarancia

12.5.2015, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prijaté príspevky V účtovaní výnosov neziskových účtovných jednotiek je špecifická predovšetkým účtová skupina 66 - Prijaté príspevky, kde sa účtujú prijaté finančné príspevky - finančné dary od iných subjektov. Tieto môžu byť určené buď ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Pre neziskové organizácie
Súvisiace

Editovateľné tlačivá na stiahnutieZámok

6.2.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnite si nasledovné editovateľné tlačivá: Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva Príjmy a výdavky Majetok a záväzky Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Pre neziskové organizácie
Súvisiace

Príklady z praxe - účtovanie výnosov v neziskových účtovných jednotkáchZámokGarancia

12.5.2015, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtovanie dotácií na stravovanie žiakov súkromnej školy v stravovacom zariadení inej školy Škola- n.o. je prijímateľom dotácie z rozpočtu mesta účelovo viazanej na stravovanie žiakov. Stravovanie je poskytované v školskej jedálni inej školy. ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Pre neziskové organizácie
Súvisiace
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Výkon finančnej kontroly v prostredí verejnej správy v roku 2016 - novela zákona

5.9.2016, Bratislava
Lektor: Bc. Jozef Sýkora, MBA
Cieľom školenia je priblížiť účastníkom kontrolný mechanizmus vo verejnej správe zameraný na hospodárnosť, účelovosť a efektívnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Školenie je koncipované na objasnení základných pravidiel vykonávania predbežnej finančnej kontroly zamestnancami v prostredí verejnej správy. Na základe modelových príkladov vybraných z praxe je účastníkom školenia prezentovaný postup pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly v pripravovanej fáze finančnej operácie. Záujemcovia o školenie si môžu pripraviť vopred otázky, či príklady z praxe vykonávania finančnej kontroly, pričom tieto budú počas školenia im ozrejmené v skupine alebo individuálne... Prihláška tu!

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

20.9.2016, Bratislava
Lektorka: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!

Daňová kontrola miestnych daní – vybrané príležitosti pre obce

11.10.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.
Seminár je zameraný na daňovú kontrolu miestnych daní. Prinášame Vám vzdelávanie, ktoré je pragmatickou šancou a užitočnou príležitosťou pre zlepšenie rozpočtov každej municipiality z 3000 obcí a miest na Slovensku... Prihláška tu!

 

 

Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva