NAJNOVŠIE

Použitie nadlimitného postup zadávania zákazky pri podlimitnej zákazkeGarancia

24.5.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako verejný obstarávateľ sme podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní (ZVO) omylom vyhlásili podlimitnú zákazku ako nadlimitnú, pri dodržaní zákonných termínov. Keďže ide o zákazku na poskytnutie služby s predpokladanou hodnotou 164 000 eur, ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | Pre neziskové organizácie
Súvisiace

Účtová trieda 7 - Uzávierkové účty a podsúvahové účtyZámokGarancia

24.5.2017, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na uzávierkových účtoch sa účtuje iba pri uzavieraní účtov na konci účtovného obdobia a následne pri otváraní účtov na začiatku nasledujúceho účtovného obdobia. Uzávierkové účty Na uzávierkových účtoch sa účtuje iba pri uzavieraní účtov na ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Pre neziskové organizácie
Súvisiace

Účet 614 - Zmena stavu zvieratZámokGarancia

Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ján Šelbacký; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Na tomto účte účtuje účtovná jednotka o zmene stavu zvierat, (prírastkoch a úbytkoch). Konečný stav účtu vyjadruje celkové zvýšenie alebo zníženie stavu zvierat v priebehu bežného účtovného ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Pre neziskové organizácie
Súvisiace

Charakteristika nákladovZámokGarancia

22.5.2017, Ing. Jana Vršková, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jana Vršková; Ing. Ivana Glazelová Náklady spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov Náklad predstavuje zníženie ekonomických úžitkov spoločenstva, ktorý sa dá spoľahlivo oceniť. Nemusí predstavovať vždy aj úbytok finančných prostriedkov. ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Pre neziskové organizácie
Súvisiace

Práca nadčasZámokArchív

20.12.2016, JUDr. Vladimír Minčič PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Patrí vedúcej školskej jedálne príplatok za prácu nadčas za účasť na rodičovskom združení, ktoré sa konalo po skončení jej pracovnej doby? Vedúca školskej jedálne je pracovná pozícia, ktorej práva úprava sa nachádza tak v zákone č. 552/2003 Z. z. ako ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Pre neziskové organizácie
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Účtovanie nákladov v neziskových účtovných jednotkáchZámokGarancia

12.5.2015, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na účtoch účtovej triedy 5 - Náklady na činnosť sa účtujú náklady vynaložené na činnosť neziskovej účtovnej jednotky, ktoré sa analyticky členia na analytických účtoch alebo v analytickej evidencii na: prevádzkové náklady, náklady ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Pre neziskové organizácie
Súvisiace

Právne formy neziskových organizácií na SlovenskuGarancia

2.3.2015, Ing. Zuzana Brindzová PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Neziskové inštitúcie (asociácie, nadácie) uznané ako samostatné právne subjekty, sú podľa Sektorovej klasifikácie výrobných jednotiek podľa hlavných právnych foriem vlastníctva klasifikované nasledovným spôsobom. Neziskové ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | Pre neziskové organizácie
Súvisiace

Účtovanie výnosov v neziskových účtovných jednotkáchZámokGarancia

12.5.2015, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prijaté príspevky V účtovaní výnosov neziskových účtovných jednotiek je špecifická predovšetkým účtová skupina 66 - Prijaté príspevky, kde sa účtujú prijaté finančné príspevky - finančné dary od iných subjektov. Tieto môžu byť určené buď ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Pre neziskové organizácie
Súvisiace

Účtová osnova pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikaniaGarancia

1.1.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtová osnova pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok 01 - Dlhodobý nehmotný majetok 012 - Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 013 - Softvér 014 - ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | Pre neziskové organizácie
Súvisiace

Príklady z praxe - účtovanie výnosov v neziskových účtovných jednotkáchZámokGarancia

12.5.2015, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtovanie dotácií na stravovanie žiakov súkromnej školy v stravovacom zariadení inej školy Škola- n.o. je prijímateľom dotácie z rozpočtu mesta účelovo viazanej na stravovanie žiakov. Stravovanie je poskytované v školskej jedálni inej školy. ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Pre neziskové organizácie
Súvisiace
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Výkon finančnej kontroly v prostredí verejnej správy v roku 2017 - novela zákona

13.12.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Jozef Sýkora, MBA
Cieľom školenia je priblížiť účastníkom kontrolný mechanizmus vo verejnej správe zameraný na hospodárnosť, účelovosť a efektívnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Školenie je koncipované na objasnení základných pravidiel vykonávania predbežnej finančnej kontroly zamestnancami v prostredí verejnej správy. Na základe modelových príkladov vybraných z praxe je účastníkom školenia prezentovaný postup pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly v pripravovanej fáze finančnej operácie. Záujemcovia o školenie si môžu pripraviť vopred otázky, či príklady z praxe vykonávania finančnej kontroly, pričom tieto budú počas školenia im ozrejmené v skupine alebo individuálne... Prihláška tu!

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

31.7.2017, Bratislava
Lektorka: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!

Daňová kontrola miestnych daní – vybrané príležitosti pre obce

13.6.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.
Seminár je zameraný na daňovú kontrolu miestnych daní. Prinášame Vám vzdelávanie, ktoré je pragmatickou šancou a užitočnou príležitosťou pre zlepšenie rozpočtov každej municipiality z 3000 obcí a miest na Slovensku... Prihláška tu!

 

 

Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva