NAJNOVŠIE

Nový zákon o štátnej službe č. 55/2017 Z.z.Garancia

20.3.2017, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Národná rada Slovenskej republiky dňa 1.2.2017 v rámci III. čítania schválila a zaslala do redakcie na uverejnenie zákon z 1. februára 2017 o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého pôvodné znenie bolo vrátené ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | Pre neziskové organizácie
Súvisiace

Rady a tipy, ako vložiť poznámky individuálnej účtovnej závierky v štátnej správe a samospráve do príslušného registraZámokGarancia

16.3.2017, Ing. Ladislav Zakhar, Zdroj: Verlag Dashöfer
S účinnosťou od 1. 1. 2015 bolo novelizované opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Pre neziskové organizácie
Súvisiace

Účtovná závierka neziskových účtovných jednotiek účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2016 - Zrušenie zostatkov účtov, na ktorých sa ku koncu účtovného obdobia nevykazuje zostatokZámokGarancia

1.3.2017, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účty 111 - Obstaranie materiálu a 131 - Obstaranie tovaru nesmú mať ku koncu účtovného obdobia žiaden zostatok. Účty 111 - Obstaranie materiálu a 131 - Obstaranie tovaru nesmú mať ku koncu účtovného obdobia žiaden ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Pre neziskové organizácie
Súvisiace

Finančné účty v neziskových účtovných jednotkáchZámokGarancia

8.12.2016, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na účtoch účtovej triedy 2 - Finančné účty sa účtuje likvidný majetok, ktorý je bezprostredne obchodovateľný, ktorého predpokladaná držba, dohodnutá splatnosť alebo zostatková doba splatnosti je najviac jeden rok. Táto účtová trieda zahŕňa ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Pre neziskové organizácie
Súvisiace

Vzor zmluvy o postúpení pohľadávkyZámokGarancia

28.10.2016, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár CSc. Zmluva o postúpení pohľadávky uzavretá v zmysle ustanovenia § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi: Postupcom: Meno a priezvisko: ....................................................... Bydlisko: ........ ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Pre neziskové organizácie
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Účtovanie nákladov v neziskových účtovných jednotkáchZámokGarancia

12.5.2015, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na účtoch účtovej triedy 5 - Náklady na činnosť sa účtujú náklady vynaložené na činnosť neziskovej účtovnej jednotky, ktoré sa analyticky členia na analytických účtoch alebo v analytickej evidencii na: prevádzkové náklady, náklady ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Pre neziskové organizácie
Súvisiace

Právne formy neziskových organizácií na SlovenskuGarancia

2.3.2015, Ing. Zuzana Brindzová PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Neziskové inštitúcie (asociácie, nadácie) uznané ako samostatné právne subjekty, sú podľa Sektorovej klasifikácie výrobných jednotiek podľa hlavných právnych foriem vlastníctva klasifikované nasledovným spôsobom. Neziskové ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | Pre neziskové organizácie
Súvisiace

Účtovanie výnosov v neziskových účtovných jednotkáchZámokGarancia

12.5.2015, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prijaté príspevky V účtovaní výnosov neziskových účtovných jednotiek je špecifická predovšetkým účtová skupina 66 - Prijaté príspevky, kde sa účtujú prijaté finančné príspevky - finančné dary od iných subjektov. Tieto môžu byť určené buď ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Pre neziskové organizácie
Súvisiace

Účtová osnova pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikaniaGarancia

1.1.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtová osnova pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok 01 - Dlhodobý nehmotný majetok 012 - Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 013 - Softvér 014 - ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | Pre neziskové organizácie
Súvisiace

Príklady z praxe - účtovanie výnosov v neziskových účtovných jednotkáchZámokGarancia

12.5.2015, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtovanie dotácií na stravovanie žiakov súkromnej školy v stravovacom zariadení inej školy Škola- n.o. je prijímateľom dotácie z rozpočtu mesta účelovo viazanej na stravovanie žiakov. Stravovanie je poskytované v školskej jedálni inej školy. ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Pre neziskové organizácie
Súvisiace
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Výkon finančnej kontroly v prostredí verejnej správy v roku 2017 - novela zákona

25.5.2017, Žilina
Lektor: Ing. Jozef Sýkora, MBA
Cieľom školenia je priblížiť účastníkom kontrolný mechanizmus vo verejnej správe zameraný na hospodárnosť, účelovosť a efektívnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Školenie je koncipované na objasnení základných pravidiel vykonávania predbežnej finančnej kontroly zamestnancami v prostredí verejnej správy. Na základe modelových príkladov vybraných z praxe je účastníkom školenia prezentovaný postup pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly v pripravovanej fáze finančnej operácie. Záujemcovia o školenie si môžu pripraviť vopred otázky, či príklady z praxe vykonávania finančnej kontroly, pričom tieto budú počas školenia im ozrejmené v skupine alebo individuálne... Prihláška tu!

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

24.5.2017, Bratislava
Lektorka: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!

Daňová kontrola miestnych daní – vybrané príležitosti pre obce

26.4.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.
Seminár je zameraný na daňovú kontrolu miestnych daní. Prinášame Vám vzdelávanie, ktoré je pragmatickou šancou a užitočnou príležitosťou pre zlepšenie rozpočtov každej municipiality z 3000 obcí a miest na Slovensku... Prihláška tu!

 

 

Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva